ADV kassa arkaly Binomoda goýum serişdeleri

ADV kassa arkaly Binomoda goýum serişdeleri


ADV nagt

1. Sag ýokarky burçdaky "Goýum" düwmesine basyň.
ADV kassa arkaly Binomoda goýum serişdeleri
2. “ounturt” bölüminde öz ýurduňyzy saýlaň we “ADVcash” usulyny saýlaň.
ADV kassa arkaly Binomoda goýum serişdeleri
3. Goýumyň mukdaryny saýlaň.
ADV kassa arkaly Binomoda goýum serişdeleri
4. “Advcash” töleg usulyna ugrukdyrylarsyňyz, “Töle git” düwmesine basyň.
ADV kassa arkaly Binomoda goýum serişdeleri
5. Advcash hasabyňyzyň e-poçta salgysyny, parolyny giriziň we "Adv-a gir" düwmesine basyň.
ADV kassa arkaly Binomoda goýum serişdeleri

6. Advcash hasabyňyzyň walýutasyny saýlaň we "Dowam et" düwmesine basyň.
ADV kassa arkaly Binomoda goýum serişdeleri
7. "Tassykla" düwmesine basyp, geçirişiňizi tassyklaň.
ADV kassa arkaly Binomoda goýum serişdeleri
8. Geleşigiňizi tassyklamak e-poçtaňyza iberiler. E-poçta gutyňyzy açyň we goýumy doldurmak üçin tassyklaň.
ADV kassa arkaly Binomoda goýum serişdeleri
9. Tassyklanylandan soň üstünlikli geleşik barada bu habary alarsyňyz.
ADV kassa arkaly Binomoda goýum serişdeleri
10. Tamamlanan tölegiň jikme-jikliklerini alarsyňyz.
ADV kassa arkaly Binomoda goýum serişdeleri
11. Goýum amalyňyzy tassyklamak, hasabyňyzdaky "Geleşik taryhy" sahypasynda bolar.
ADV kassa arkaly Binomoda goýum serişdeleri


Elektron gapjyk arkaly hasap karzy

Hasabyňyzy karz bermek üçin elmydama elektron gapjyk ulanyp bilersiňiz:

Globe Pay, Jeton, Fasapay, Webmoney, PerfectMoney, Payeer we başgalar.

Pul serişdeleri elektron gapjygyňyzdan çykarylandan we töleg ulgamy (SMS, basma habarnamasy we ş.m.) tassyklanandan soň, adatça derrew hasabyňyza girýärler.

Käwagt geçirmek biraz uzaga çekip biler. Bu ýagdaýda tölegiňiziň ýagdaýyny barlamagy ýatdan çykarmaň.
Thank you for rating.