• Сурталчилгааны хугацаа: Хязгааргүй
  • Урамшуулал: 70% хүртэл урамшууллын хадгаламж
  • Уралдааны хугацаа: Өдөр бүр
  • Шагнал: Шагналын сан 300 доллар