• උසස්වීම් කාලය: අසීමිතයි
  • උසස්වීම්: 70% දක්වා බෝනස් තැන්පතු
  • තරඟ කාලය: දිනපතා
  • ත්‍යාග: ත්‍යාග අරමුදල $300